24/11 THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC
VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO,
2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Mt 10, 17-22

Tin Mừng: Mt 10,17-22

"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".
Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU VÀ ÂN SỦNG

“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”(Mt 10, 18)

Những gì Chúa Giê-su nói với các môn đệ hôm nay trong, đều đã xảy ra đối với Tín Hữu Việt Nam trong giai đoạn hạt giống Tin Mừng mới được gieo nơi quê hương này. Tại sao cha ông chúng ta đủ sức mạnh chịu đựng đòn roi, gông cùm xiềng xích, đủ các cách thức hành hình, nhục nhã đau đớn, và cả những cách giết chết tàn nhẫn dưới mức con người? Tại sao trăm ngàn tín hữu Việt Nam đủ sức kiên trì mà tuyên xưng Chúa trước mặt nhà cầm quyền tàn ác bấy giờ?

Sức mạnh và lòng kiên trì ấy phát xuất từ lòng tin của con người và ân sủng của Thiên Chúa. Không thể tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và quý chuộng thập giá của Người, nếu không có nguồn trợ lực từ Thiên Chúa. Nguồn trợ lực ấy chính Thánh Thần: “Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” . Thánh Thần củng cố đức tin và làm gia tăng lòng xác tín thập giá cứu độ, gia tăng lòng yêu mến thập giá Chúa Ki-tô. Như Thánh Phao-lô nói: “Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa”.

Cha ông của chúng ta đã đón nhận đức tin và ân sủng, đã cộng tác với ân sủng để được vinh phúc tử đạo, làm chứng cho Nước Thiên Chúa trên quê hương này. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và noi gương các Ngài, anh dũng sống đức tin công giáo, anh dũng từ bỏ những điều bất chính, tội lỗi, anh dũng tuyên xưng Chúa trước mặt người đời bằng cách sống công chính, yêu thương, chan hòa, chia sẻ, anh dũng sống Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cộng tác với ân sủng của Chúa, để sống xứng đáng là con cái Chúa, xứng đáng là người tin yêu thập giá Chúa Ki-tô giữa cuộc đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng