23.11.2021


Người có tình bác ái vui mừng khi thấy người khác lớn lên và đau khổ khi người khác đau khổ: cô đơn, bệnh tật, vô gia cư, bị khinh miệt, thiếu thốn...

Bác ái phát xuất từ trái tim đưa chúng ta ra khỏi chính mình và tạo lập tinh thần hiệp thông chia sẻ