Nguồn suối trinh nguyên

Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh,
Vô Nhiễm Nguyên Tội, phúc vinh ngàn đời.
Vượt trên chín phẩm cao vời,
Lung linh, huyền diệu, sáng ngời trăng sao.

Trọn đời Mẹ đã hiến trao,
Mến tin một Chúa trải bao ân tình.
Vườn hoa nhân đức đẹp xinh,
Một E-và mới uy linh đất trời.

Sạch trong chẳng vướng tội đời,
Vâng theo Thánh ý, sống Lời Chúa luôn.
Trinh nguyên mạch nước đầu nguồn,
Bao la tình Mẹ trào tuôn tháng ngày.

Lung linh hồng phúc dâng đầy,
Vòng nôi Mẹ mãi trải hoài mến yêu.
Cho ai gian khổ sớm chiều,
Về đây bên Mẹ hưởng nhiều Thánh ân.

Maria đẹp vô ngần,
Dõi theo chân Mẹ “xin vâng” trọn niềm.
Maria thật dịu hiền,
Đời con có Mẹ êm đềm tháng năm.

Giuse Trần Thế Tiến