(Cách đọc thứ nhất )

Ai gan theo Chúa hãy giơ tay
Bằng lòng tù tội đi với Thày
Theo Ngài tủi nhục nhiều đắng cay
Cô đơn dám chịu thì lên tiếng
¤
Gian nan khốn khổ dẫu đọa đày
Kiên cường yêu mến phải sống ngay
Yêu thương cương quyết không tỏ bày
Kẻ thù tha thứ dù nát thây

(Cách đọc thứ hai)

Ai gan
Bằng lòng
Theo Ngài
Cô đơn
Gian nan
Kiên cường
Yêu thương
Kẻ thù
¤
Theo Chúa
Tù tội
Tủi nhục
Dám chịu
Đau khổ
Yêu mến
Cương quyết
Tha thứ
¤
Hãy giơ tay
Đi với Thày
Nhiều đắng cay
Thì lên tiếng
Dẫu đọa đày
Phải sống ngay
Không tỏ bày
Dù nát thây

(Cách đọc thứ ba đọc ngược từ dưới lên)

Kẻ thù tha thứ dù nát thây
Yêu thương cương quyết không tỏ bày
Kiên cường yêu mến phải sống ngay
Gian nan đau khổ dẫu đọa đày
¤
Cô đơn dám chịu thì lên tiếng
Theo Ngài tủi nhục nhiều đắng cay
Bằng lòng tù tội đi với Thày
Ai gan theo Chúa hãy giơ tay

(Cách đọc thứ tư)

Ai gan
Bằng lòng
Theo Ngài
Cô đơn
Theo Chúa
Tù tội
Tủi nhục
Dám chịu
Hãy giơ tay
Đi với Thày
Nhiều đắng cay
Thì lên tiếng
¤
Gian nan
Kiên cường
Yêu thương
Kẻ thù
Đau khổ
Yêu mến
Cương quyết
Tha thứ
Dẫu đọa đày
Phải sống ngay
Không tỏ bày
Dù nát thây

Lê Danh Dương
11.12.2021