(Cách đọc thứ nhất)

Gian nguy khốn khó bỏ mặc Thày
Oan sai tù tội lo chạy ngay
Kệ đời mặc đạo việc của Chúa
Lai rai chè chén đúng mặt dày
¤
Nhậu vô say xỉn nói thật hay
To mồm yêu mến chẳng ai tày
Người nghèo giúp đỡ dzô một cái
Yêu thương khoác lác nằm lăn quay

(Cách đọc thứ hai)

Gian nguy
Oan sai
Kệ đời
Lai rai
Nhậu vô
To mồm
Người nghèo
Yêu thương
¤
Khốn khó
Tù tội
Mặc đạo
Chè chén
Say xỉn
Yêu mến
Giúp đỡ
Khoác lác
¤
Bỏ mặc Thày
Lo chạy ngay
Việc của Chúa
Đúng mặt dày
Nói thật hay
Chẳng ai tày
Dzô một cái
Nằm lăn quay

(Cách đọc thứ ba, đọc ngược từ dưới lên)

Yêu thương khoác lác nằm lăn quay
Người nghèo giúp đỡ dzô một cái
To mồm yêu mến chẳng ai tày
Nhậu vô say xỉn nói thật hay
¤
Lai rai chè chén đúng mặt dày
Kệ đời mặc đạo việc của Chúa
Oan sai tù tội lo chạy ngay
Gian nguy khốn khó bỏ mặc Thày

(Cách đọc thứ tư)

Gian nguy
Oan sai
Kệ đời
Lai rai
Khốn khó
Tù tội
Mặc đạo
Chè chén
Bỏ mặc Thày
Lo chạy ngay
Việc của Chúa
Đúng mặt dày
¤
Nhậu vô
To mồm
Người nghèo
Yêu thương
Say xỉn
Yêu mến
Giúp đỡ
Khoác lác
Nói thật hay
Chẳng ai tày
Dzô một cái
Nằm lăn quay


Lê Danh Dương
13.12.2021