Ba ông đạo sĩ đến nhà
Hỏi thăm Thiên Chúa sinh ra nơi nào
Con không biết ở nơi nao
Cũng không biết lối làm sao chỉ đường

Ngài là Thiên Chúa tình thương
Nơi đâu thương xót thiện lương có Ngài
Phúc ai khao khát Thiên Sai
Trong tâm sẽ thấy Ngôi Hai giáng trần

Ngài ban đặc sủng thiên ân
Cho ai yêu mến đức nhân vẹn toàn
Phúc cho đầy tớ khôn ngoan
Ngày đêm tỉnh thức hân hoan đón Ngài

Kiên cường trung tín miệt mài
Chúa cho ánh sáng sao Mai dẫn đường
Phúc cho ai biết yêu thương
Belem hang đá tỏ tường hiện ra

Lê Danh Dương
07.01.2018