03/1 THỨ HAI DANH THÁNH CHÚA GIÊSU
1Ga 3,22-4,6 / Mt 4,12-17.23-25

Phúc Âm: Mt 4, 12-17. 23-25

"Nước trời đã đến gần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
"Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“GIÊ-SU”, TÊN CỰC TRỌNG

“Nước trời đã đến gần”.

Chúa Giê-su nói: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”. Nếu không phải bởi Trời mà đến, thì hẳn là không ai dám nói “Nước Trời đã gần đến”. Nếu không phải là một Đấng có uy quyền vô đối, thì không ai dám kêu gọi kẻ khác hãy sám hối đi.

Quả thực, Chúa Giê-su, đã đến với uy quyền và tình thương của Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh 2: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con” và Lời Chúa Cha nói với toàn thể nhân loại: “Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết; quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài; hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa”.

Bài Tin Mừng đã cho thấy Chúa Giê-su đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân, đúng với tên gọi và sứ vụ đi với tên gọi Giê-su, nghĩa là “Thiên Chúa cứu chữa”. Tên gọi Giê-su luôn biểu lộ uy quyền tuyệt đối và tình thương vĩ đại của Thiên Chúa, vì thế Thánh Phao-lô viết: “Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.
Vâng, các gia đình Việt Nam luôn gắn liền tên cực trọng Giê-su với tên của Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse để kêu xin Ba Đấng cứu giúp chữa lành, khi gian nan đau thương, và nhất là trong giờ lâm tử. Ước gì, các gia đình xác tín rằng: Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn hiệp hành với gia đình mình trên dòng đời, và bổn phận của gia đình là sám hối, sống Tin Mừng, để gia đình trở nên Nước Trời nơi dương thế. Bấy giờ, gia đình an vui vì đã tham gia và chu toàn sứ vụ Loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, và liên lỉ gọi tên cực trọng “Giê-su Maria Giuse”, để Ba Đấng hiệp hành với gia đình và đưa gia đình đến bến bờ hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng