08/1 THỨ BẢY TRONG TUẦN HIỂN LINH
1Ga 5,14-21 / Ga 3,22-30

Phúc Âm: Ga 3, 22-30

"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
VAI PHỤ LÀM HIỂN LINH VAI CHÍNH

“Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”.

Khi rao giảng cho mọi người về việc sám hối và dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, Thánh Gioan Tiền Hô đã từng nói về Đấng Cứu Thế: “Người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi. Tôi không đáng cởi dây dép cho Người”. Và quả thực, hôm nay Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế đã công khai xuất hiện rao giảng Tin Mừng, và làm phép rửa tại miền Giu-đêa. Vì thế, có người hỏi Gioan chuyện ấy là như thế nào, có ý nói giữa Gioan và Chúa Giê-su, ai cao trọng hơn ai.

Thật đáng ngưỡng mộ tâm tình khiêm hạ của Thánh Gioan, một người dọn đường. Ngài tự nhận mình là vai phụ trong đại cuộc của Thiên Chúa, là phụ rể của Tân Lang Giê-su trong cuộc hôn phối thần thánh giữa Trời với Đất, giữa Thiên Chúa và con người. Ngài vui mừng vì Chúa Giê-su đã đến rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Ngài nhỏ lại, để Chúa Giê-su được lớn lên.

Ngài nói: “Bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Có người nói: “Câu nói của Thánh Gioan làm cho tôi xấu hổ, bởi vì tôi đang cố tìm cho mình niềm vui “tôi phải lớn lên còn Chúa Giê-su thì nhỏ lại”, “bóng tôi phải hiển linh sáng chói còn dung mạo của Chúa Giê-su thì mờ đi vì cái bóng tôi che khuất!”

Chúa muốn chúng ta vui mừng trong Chúa và tôn trọng sứ vụ của nhau, kể cả sứ vụ của một người thấp bé. Hãy làm tất cả các việc cho sáng danh Chúa, chứ đừng làm vì sáng danh mình. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đang thực hiện bao điều vĩ đại nơi mỗi chúng ta, nơi những con người luôn là thấp kém, bé nhỏ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhiệt thành cộng tác với các công việc chung của Giáo Hội, để tạ ơn Chúa, và cho danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện. Amen.

PM Cao Huy Hoàng