11/1 THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. Đức Mẹ Lộ Đức
1Sm 1,9-20 / Mc 1,21-28

Phúc Âm: Mc 1, 21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
UY QUYỀN CỦA KHIÊM NHƯỢNG và YÊU THƯƠNG

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Các luật sĩ đã từng giảng dạy dân chúng theo cách tự cao tự đại về vốn hiểu biết, mà không có chút tình, chút tâm trong lời giảng dạy, và nhất là dạy người ta giữ, mà chính họ không giữ. Họ nói một đường làm một nẻo. Họ không dạy điều họ đã sống, nhưng dạy điều họ biết. Lời dạy ấy không thuyết phục.

Hôm nay, Chúa Giê-su vào hội đường giảng dạy, và người ta kinh ngạc về giáo lý của Người. Người dạy như Đấng có uy quyền. Lời Người có sức mạnh làm cho người ta lắng nghe và khát khao đổi mới, vì Lời khiêm nhượng, Lời gần gũi, Lời chứa chan tình thương, Lời mang lại hiệu quả là ích lợi thiết thực cho dân, chứ không phải là lời tìm danh, tìm lợi cho mình.

Quả thực, việc cụ thể đã xảy ra khi có người bị quỷ ám xuất hiện trong hội đường. Nếu là các luật sĩ đang giảng dạy, hẳn là họ xung giận và sẽ đuổi người bị quỷ ám ra ngay. Nhưng với Chúa Giê-su, Người không đuổi người bị quỷ ám, nhưng đuổi con quỷ ra khỏi người bị ám. Con quỷ kiêu căng vô cảm luôn sợ uy quyền do khiêm nhượng và yêu thương của Thiên Chúa.

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy giúp nhau thăng tiến, giúp nhau nên thánh nhờ đối xử với nhau cách khiêm nhượng và yêu thương. Người cha trong gia đình có uy quyền nhất định đối với con cái. Vấn đề là: uy quyền ấy không chỉ có nghĩa là chuyện mặc nhiên của một gia trưởng, nhưng phải là chuyện của đức khiêm nhượng và lòng yêu thương hy sinh cho con cái, cho gia đình thế nào. Càng khiêm nhượng, càng cần mẫn, càng gần gũi lắng nghe thấu hiểu, càng chịu đựng, càng yêu thương, càng hy sinh thì uy quyền của người cha càng lớn lao, lời cha càng thuyết phục, và nhất là càng được con cái yêu mến và tuân phục.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn sống khiêm nhượng và yêu thương, để có thể giúp nhau nên lành, nên thánh. Amen.

PM cao Huy Hoàng