12.01.2022

Nhiều người vì đại dịch nên phải sống trong thảm cảnh không có việc làm để được yên ổn. Điều này thường khiến họ mất hết hy vọng và khát vọng sống.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ.