21/1 THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ
1Sm 24,3-21 / Mc 3,13-19

Phúc Âm: Mc 3, 13-19

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÍN NHIỆM GIÁO HỘI, MẦU NHIỆM CỨU RỖI

“Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”.

Tin mừng kể cho chúng ta nghe về thuở ban sơ của Giáo Hội: Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng luôn thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đã sẻ chia sự thông hiệp thánh thiện ấy cho mười hai con người bé nhỏ, để mười hai con người bé nhỏ ấy lại tiếp tục sẻ chia sự thông hiệp thánh thiện của Thiên Chúa cho toàn nhân loại. Và như thế là ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi, được chuyển đến tận mỗi tâm hồn, mỗi con người, để “Khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Cho đến nay, nhiều người ngoài công giáo vẫn luôn nhìn Giáo Hội Công Giáo với cái nhìn rất trân trọng về mặt cơ cấu, tổ chức và sinh hoạt Giáo Hội, bởi tính hiệp nhất thánh thiện. Chúng ta hãy vui mừng vì “tin” sự hiệp nhất thánh thiện ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, trong Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng thiết lập Giáo Hội. Và thiết nghĩ, không chỉ vui mừng vì “tin”, mà còn phải ý thức và chu toàn bổn phận của mỗi tín hữu là duy trì và phát triển bền vững sự hiệp nhất thánh thiện ấy từ trong gia đình đến cộng đoàn bằng sự “tín nhiệm Giáo Hội, một giáo hội hữu hình, nhưng là mầu nhiệm cứu rỗi”.

Thánh Mar-co viết về việc Chúa Giê-su gọi chọn 12 con người tham gia vào sứ vụ của Người, rằng: “Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”. Ước gì mỗi Ki-tô hữu hãy vui mừng, vì nhờ sự thông hiệp thánh thiện của Giáo Hội với Chúa Giê-su, mà mỗi chúng ta cũng được chọn gọi để “hiệp thông, tham gia sứ vụ” của Chúa Giê-su và Giáo Hội Người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su và Giáo Hội Người, luôn sống “hiệp thông, tham gia và chu toàn sứ vụ”, để làm gia tăng sự tín nhiệm vào Chúa Giê-su, và Giáo Hội của Người, và để mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng