Sau một năm hoãn lại vì Covid , các em thiếu nhi
Giáo xứ Tân định Sg được lần đầu rước Chúa
Tội nghiệp các bé phải bịt mặt theo 5k
Cầu xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ các bé mãi mãi