Ngợi ca tình Chúa

Ngợi ca tình Chúa xót thương
Thánh ân tuôn đổ muôn phương xa gần
Từ cây Thập Giá lặng trầm
Mở ra ngày mới trong ngần đơm hoa.

Ngợi ca tình Chúa hải hà
Bao dung quảng đại thứ tha tội tình
Từ cây Thập Giá nộp mình
Gọi mùa cứu độ lung linh sáng ngời.

Ngợi ca tình Chúa cao vời
Hằng luôn nâng đỡ phận người thương đau
Từ cây Thập Giá cơ cầu
Làm cho cuộc sống đẹp màu an vui.

Ngợi ca tình Chúa khôn ngơi
Khứng ban hạnh phúc Quê Trời phúc vinh
Từ cây Thập Giá hy sinh
Đi vào hồng phúc phục sinh khải hoàn.

Ngợi ca tình Chúa dâng tràn
Cho con có được hỷ hoan đường về
Từ cây Thập Giá gọi về
Một mai lãnh hưởng Thiên Quê Nhà Ngài.

Ngợi ca tình Chúa từng ngày
Tình con cảm mến trải dài bước chân
Xót thương tình Chúa vô ngần
Đời con có Chúa đẹp phần tin yêu.

Giuse Trần Thế Tiến