11/5 THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH.
Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

Phúc Âm: Ga 12, 44-50

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHIẾU TOẢ ÁNH SÁNG CỦA THIÊN CHÚA

“Ta là sự sáng đã đến thế gian”.

Thánh vịnh 32 viết: “Địa cầu đầy ân sủng Chúa”. Quả thực, vũ trụ, và con người, vốn là công trình tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Thuở khởi nguyên, Thiên Chúa xuống dạo chơi với con người giữa vườn Eden đẹp tinh tuyền, sáng vô biên, tình dịu hiền, thánh thiện. Con người thuộc về Thiên Chúa, và Thiên Chúa thuộc về con người. Thế nhưng, khi theo lời đường mật của Sa-tan, muốn sánh bằng Thiên Chúa, thì lòng trí con người ra mê muội, vũ trụ địa cầu này bỗng tăm tối, vì sự chết bao trùm.

Nhưng, “Địa cầu vẫn đầy ân sủng Chúa”, vì “Thiên Chúa vẫn vui thích ở giữa dân Người”. Người không muốn con người phải ngàn đời hư mất, nên đã sai Con Của Người đến trần gian.

Vì thế, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Ta là sự sáng đã đến trần gian”. Đây là sự sáng của Thiên Chúa. Bởi Chúa Cha và Chúa Con là “một”, trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, lời Chúa Giê-su nói, việc của Giê-su làm, đều có sự hiệp nhất của Ba Ngôi, và đều hướng đến sự sống đời đời cho con người.

Là những Ki-tô hữu công giáo, mỗi người mỗi nhà đã được vinh dự nhận lấy ánh sáng “Chân, Thiện, Mỹ”của Thiên Chúa, qua bí tích Rửa Tội. Vì thế, khi đón nhận ân sủng cao quý này, chúng ta phải sống sao để chiếu toả cho mọi người ánh sáng của Thiên Chúa là đức khôn ngoan, tình yêu thương, sự thánh thiện, niềm hy vọng phục sinh và sự sống đời đời.

Cho đến nay, ai còn yêu chuộng sự thế gian này quá lẽ, ấy là người đang sống trong bóng tối. Hiệp hành với nhân loại, nhưng không thể bị đồng hoá với sự tối tăm, mê muội, mà ngược lại, phải là đem ánh sáng Tin Mừng, là Chúa Giê-su đén cho mọi người, để tất cả mọi người được cứu độ.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống Lời Chúa thật chỉnh chu, để nên ánh sáng Tin Mừng cho mọi người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng