14/5 THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

Phúc Âm: Ga 15, 9-17

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.
"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.
"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THẦY GỌI CÁC CON LÀ BẠN HỮU

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”.

Vì phải chọn một người khác thay thế cho Giu-đa, kẻ đã phản bội Chúa Giê-su, nên Thánh Phê-rô, tông đồ cả, nói với anh em rằng: “Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại".

Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Ðoạn họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó". Thế rồi họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời goi các tông đồ hãy ở lại trong tình yêu của Người và hãy yêu mến nhau như Người đã yêu. Bấy giờ, Người sẽ không còn gọi họ là tôi tớ, nhưng họ là bạn hữu của Người - một vị thế nghĩa tình quý giá!

Mỗi chúng ta cũng được Chúa tuyển chọn làm tông đồ của Chúa theo ơn gọi, theo bậc sống của mình. Chúa muốn chúng ta ở lại trong Chúa, thuộc về Chúa. Ai nặng lòng với của cải phù vân, với danh lợi dục thế trần, là tín hiệu không ở lại trong Chúa, và cũng là tín hiệu hư đi như Giu-đa. Chúa muốn chúng ta yêu thương, hiệp nhất để có thể hiệp hành với Chúa và với nhau.

Ước gì các gia đình thuộc về Chúa, yêu nhau, và tin có Chúa Giê-su là bạn chí thiết, đang hiệp hành với gia đình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình thoát vòng tục luỵ, để họ chỉ yêu mến Chúa, thuộc về Chúa, và nên bạn hữu Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng