16/5 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH.
Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Phúc Âm: Ga 14, 21-26

"Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".
Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÚI XIN CHÚA SÁNG SOI…

“Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”.

Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai xuống thế làm người, có tên loài người là Giê-su, ở thế gian 33 năm, trong đó chỉ có 3 năm Người mà rao giảng nước Thiên Chúa, rồi về lại cùng Chúa Cha. Thế nhưng, Lời Người tồn tại đến muôn đời. Bởi, Chúa Cha đã sai Chúa Thánh Thần đến, để khơi dậy trong lòng Giáo Hội, trong lòng người, những Lời Chúa Giê-su đã dạy, và làm cho Lời nảy mầm, vươn lên, trổ sinh hoa trái.

Thời đại của Chúa Thánh Thần còn kéo dài cho đến tận thế. Chúa Thánh Thần vẫn luôn thì thầm trong lòng mỗi người những lời mời gọi lắng nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy để nên công chính, có bình an, hạnh phúc.

Lời Chúa Giê-su, chính là Người. Có Lời, là có sự hiện diện của Người. Nghe Lời, đón nhận Lời chính là đón nhận Người. Ai yêu mến Chúa Giê-su, lắng nghe, tuân giữ, thực hành Lời Người dạy, thì họ sẽ được Chúa Giê-su yêu mến, và cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong lòng họ.
Quả thực, nếu không có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, không ai tự mình có khả năng yêu Chúa, yêu người.

Ai cũng có thể hồi tưởng lại hành trình Đức Tin, Cậy, Mến của mình và ngộ ra đây là hồng ân kỳ diệu, chứ tuyệt đối không phải do trí khôn hay tài năng của mình. Cũng vậy, lòng yêu mến Chúa Giê-su và thực hành Lời Người, là một ân ban quý giá và luôn có sẵn. Việc còn lại là chúng ta có dọn lòng mình cho sạch những thứ rác rưởi ở trần gian, để mở lòng ra mà đón nhận Lời ban sự sống đời đời. Ước gì các gia đình sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần với kinh Sáng Soi, cho biết ‘việc phải làm”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để yêu Chúa, và sống Lời Chúa dạy. Amen.

PM Cao Huy Hoàng