Con trước đây thuộc Giáo xứ Vinh An- Đức Minh. Được biết cha Nguyễn Quang Diệu là Linh mục tiên khởi của GX Vinh An. Con cần tìm kiếm tài liệu về nguồn của cha ông những ngày đầu Giáo xứ Vinh An được thành lập(1956) Xin quý anh chị em trợ giúp một số thông tin Cha Nguyễn Quang Diệu di cư vào nam năm nào, có phải Linh mục thuộc địa phận Vinh....? Con xin cảm ơn!