Mừng Chúa Giáng sinh Christmas có đồng nghĩa Jesus'sbirthday ngày Chúa Giê su ra đời.
Chúa Giê su là tên đời thường, tên khai sinh, còn Christ là Chúa Ki tô danh xưng Đấng Cứu thế khi Chúa lớn lên, đi rao giảng Phúc âm .
Anh chị em trợ giúp.
Thank you@