Trong Kinh Thánh có viết về Đền Thờ và Đền Thánh. Con xin hỏi quý anh chị em là Đền Thờ, Đền Thánh và Nhà Thờ có sự khác nhau không?
Con cũng xin hỏi thêm là các cụ ngày xưa có đi nhà thờ mỗi ngày như bây giờ không? Con xin đội ơn sự trợ giúp của quý anh chị em!