Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022
Hàng chục ngàn tín hữu hiện diện khi Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật ngày 31/3/2024 (Vatican Media)


Theo tài liệu Thống kê Thường niên của Giáo hội, được Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội thực hiện, số tín hữu Công giáo được rửa tội trên toàn cầu đã tăng lên, từ 1.376 triệu vào năm 2021 lên 1.390 triệu vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,0%. Tuy nhiên tỷ lệ tăng giảm khác nhau ở các châu lục.

Trên thực tế, trong khi số người Công giáo ở Châu Phi tăng 3%, thì ở Châu Âu tình hình có vẻ ổn định, không thay đổi. Tại Châu Mỹ và Châu Á, số tín hữu Công giáo tăng ở mức độ trung bình (+0,9% và +0,6%), nhưng hoàn toàn phù hợp với sự phát triển dân số của hai châu lục này. Còn tại Châu Đại Dương thì số tín hữu lại suy giảm.

Số Giám mục và phó tế vĩnh viễn gia tăng; số linh mục và tu sĩ giảm sút

Số Giám mục trong giai đoạn hai năm 2021-2022 tăng 0,25%, từ 5.340 lên 5.353 vị, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á, lần lượt là 2,1 và 1,4%.

Số linh mục, tiếp tục xu hướng giảm sút kể từ năm 2012, trong năm 2022 sụt giảm so với năm 2021. Số linh mục toàn cầu trên thế giới năm 2022 giảm 142 vị so với năm 2021, từ 407.872 xuống 407.730 vị. Trong khi số linh mục tại Châu Phi và Châu Á gia tăng thì tại Châu Âu và Châu Đại dương suy giảm.

Số phó tế vĩnh viễn trong năm 2022 tăng 2% so với năm 2021, từ 49.176 lên 50.150 vị, và tăng đều ở các châu lục.

Số tu sĩ nam không phải là linh mục giảm từ 49.774 vị vào năm 2021 còn 49.414 vào năm 2022. Trong khi số linh mục suy giảm đặc biệt xảy ra tại Châu Âu thì lại gia tăng tại Châu Á.

Số nữ tu trong năm 2022 cũng suy giảm mạnh: từ 608.958 nữ tu vào năm 2021 xuống còn 599.228 vào năm 2022, với mức giảm tương đối là 1,6%. Tuy nhiên, Châu Phi là lục địa có số nữ tu tăng mạnh nhất, từ 81.832 nữ tu vào năm 2021 lên 83.190 vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,7%. Tiếp theo là khu vực Đông Nam Á, nơi số nữ tu tăng từ 171.756 vào năm 2021 lên 171.930 vào năm 2022, với mức tăng chỉ 0,1%.

Các giáo phận mới

Cùng được xuất bản với tài liệu Thống kê Thường niên của Giáo hội trong những ngày này là Niên giám Tòa Thánh năm 2024, cuốn sách trình bày các thông tin liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo trên thế giới, bắt đầu từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/12/2023.

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập; 2 giáo phận đã được nâng lên thành Tổng giáo phận và 1 Hạt Đại diện Tông tòa được nâng thành giáo phận.
Hồng Thủy - Vatican News