Lời giảng giải
(Cảm nhật Mc 3, 20-30)

Hôm nay Chúa trở về nhà
Đám đông kéo đến gần xa muôn người
Bao việc chồng chất đầy vơi
Làm sao ăn uống nghỉ ngơi bây giờ.

Thân nhân Người cũng đứng chờ
Nhưng mang ý định bày trò bắt thôi
Cho rằng Người mất trí rồi
Gây nhiều chống đối, rối bời lắm phen.

Kinh sư xuống từ Giêrusalem
Cho rằng quỷ vương Bêendêbun ám vào
Người dùng thế quỷ vương cao
Để mà trừ quỷ, quỷ nào thắng đây!

Người liền gọi họ đến ngay
Dụ ngôn giảng giải rõ hay muôn vàn:
"Xatan sao trừ Xatan
Chẳng phải nhận lấy ngày tàn ngay bên?”

“Nước nào chia rẽ triền miên
Lẽ nào nước ấy đứng bền được đâu
Nhà nào chia rẽ trước sau
Lẽ nào nhà ấy vững lâu đường dài”.

“Không thể vào nhà một ai
Người ấy mạnh lại ra tay cướp liền
Trói lại người ấy trước tiên
Sau mới cướp sạch của, tiền đấy thôi".

"Thật ta bảo thật các ngươi
Mọi tội con cái loài người bấy nay
Cả tội phạm thượng chất đầy
Đều được xóa sạch, được hoài thứ tha
Nhưng ai phạm đến Thánh Thần
Chẳng được tha thứ xót xa muôn đời".

Giuse Trần Thế Tiến