15/6 THỨ BẢY TUẦN 10 TN
1V 19,19-21; Mt 5,33-37.

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIAN DỐI LÀ ĐỒ ĐỆ CỦA MA QUỶ

“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả”

Nhờ phép Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, được thánh hóa trong sự thật của Thiên Chúa, và sống trong sự thật bình an và hạnh phúc, hôm nay và mai sau.

Bởi vậy, Chúa Giê-su không muốn ai trong chúng ta trở lại con đường thề gian, nói dối theo cách của người phàm nữa. Vì, ai sống trong sự gian dối, là làm đồ đệ cho Satan, ma quỷ, chịu sự điều khiển của ma quỷ. Ai sống trong sự thật, ai tin tưởng, lắng nghe và giữ Lời của Thiên Chúa, thì mới thuộc về Thiên Chúa, và được Thiên Chúa dẫn tới sự thiện trọn hảo, vững bền.

Các gia đình đang sống trong thời đại mà sự giả dối tràn lan khắp mặt đất. Giả dối từ trong thâm tâm của những người làm chính trị xã hội: hiệp ước ký, rồi hiệp ước xé; giả dối trong kinh tế từ sản xuất đến quảng cáo tiếp thị; giả dối trong các cộng đoàn, các gia đình; giả dối trong tình yêu vợ chồng, trong tình thương đồng loại; giả dối ngay trong việc bác ái, từ thiện; giả dối ngay trong các việc đạo đức. Thật là bi đát cho hoàn cảnh của những người sống trong sự giả dối, vì tâm hồn luôn bất an. Hoặc nếu sống trong giả dối mà tâm hồn lại không cảm thấy bất an, thì đáng thương hơn nữa, vì cõi lòng họ đã hóa đá lâu rồi!

Chúa muốn các gia đình sống trong sự thật để được bình an, hạnh phúc. Sống trong sự thật là Sống Theo Lời Chúa dạy.

Ước gì các gia đình cảm nghiệm được lòng yêu thương của Chúa trong lời cảnh cáo: “Lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

Ước gì các gia đình không đóng những cuốn phim đạo đức, hạnh phúc, bác ái, từ thiện nữa, nhưng thật yêu Chúa, thật yêu giáo hội, thật yêu nhau trong gia đình, thật yêu hết mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình loại trừ ý gian tà, giả dối ra khỏi tâm hồn, để xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng