THÁNH VỊNH 18
Pt. Vũ Thành An

1. Luật pháp Chúa toàn thiện bồi bổ tâm can. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ khờ.

ĐK. Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can.

2. Lòng sợ Chúa trọn vẹn tồn tại thiên thu, phán định Chúa xác thực phân minh công bình.

3. Dù con cố giữ gìn còn lầm lỗi luôn, xin rửa cho những tội con quên mất rồi.

4. Cầu Chúa giúp con ngừa khỏi đường kiêu căng, để được luôn thánh sạch, không vương tội nặng.