LỤC HUYỀN CẦM TẤU VANG
Tác giả: Lm Kim Long


ĐK: (Lục huyền cầm con muốn tấu vang). Ôi Thiên Chúa con cảm tạ Ngài vì Ngài thành tín, Lậy Đấng thánh Israel môi con hớn hở reo mừng và hồn con ngợp trong vui sướng, vì có Chúa Đấng cứu tinh suốt ngày lưỡi con ca ngợi ngàn đời Chúa rất công minh

1. Con nương bóng Ngài ôi lạy Chúa không sợ hổ ngươi thẹn thùng, Công lý Ngài gìn giữ cứu nguy, luôn đáp lại từng tiếng khấn xin

2. Xin nên lũy đền con ẩn náu, nên thành đá con cậy nhờ, Ôi Chúa thực là chốn náu thân, cho thoát bọn độc ác dã man

3. Ngay khi thiếu thời ôi lạy Chúa, con đã vững tin cậy Ngài, tay Chúa từng tạo tác tấm thân, trong chính lòng hiền mẫu của con

4. Môi con suốt ngày ca ngợi Chúa, loan truyền các công trình Ngài, cho những người cùng sống với con, cho thế hệ còn tiếp nối sau