THÁNH THỂ CAO SIÊU
Trần Hòa YênĐK. Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có từ bao đời một tình yêu trên mọi tình yêu.

1. Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa. Biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu sức lãnh nhận.

2. Con đã thấy, đã thấy nguồn ơn giải thoát. Chúa giáng trần chết khổ hình để cứu rỗi đời con. Tấm thân con đầy tội khiên, Chúa hy sinh quên chính mình. Trọn đời không hề toan tính, Ngài yêu con hết tâm tình.

3. Con đã thấy, đã thấy bừng lên ngọn lửa. Chiếu soi đường, dẫn con về cùng với Chúa tình thương. Mở mắt con đã nhận ra Chúa yêu con ôi hải hà. Một đời xin nguyện tìm đến tựa nương bên Chúa nhân hiền.