BẤY GIỜ
Lm. Mi Trầm

ĐK: Bấy giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời. Bấy giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời.

1. Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Đến giờ mọi người say ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng. Đến ngày lúa lớn trổ bông thì cỏ lùng lộ ra. Đến mùa nhổ cỏ lùng trước, bó lại rồi đốt đi.

2. Nước Trời giống như hạt cải người gieo giống gieo trong ruộng. Bé nhỏ hạt cải nhỏ bé, rất nhỏ lấy chi so bì. Theo ngày tháng lớn thật nhanh, hạt từ nhỏ ra to. Nước Trời từ nhỏ nên lớn không ngờ ngày lớn hơn.