KÍNH MỪNG MARIA
Lm. Nguyên Lễ

1. Xin dâng ngàn lời ca, ngợi khen Đức Nữ Ma-ri-a. Xưa sứ thần truyền tin Mẹ thụ thai người Con cao cả. Đây Thánh Tử Giê-su Con lòng Mẹ gồm muôn phúc lạ, Đấng Cứu Độ trần gian, cứu loài người khỏi ách quỷ ma.

ĐK: Kính mừng Ma-ri-a Kính mừng Ma-ri-a Mẹ có phúc hơn mọi người nữ, vì đã sinh ra Chúa Giê-su. Người là Đấng Chí Tôn Cực Thánh đã giáng sinh để cứu muôn dân.

2. Nơi gian trần lầm than đoàn con ngước mắt lên thiên nhan. Xin Đức Mẹ Từ Nhân, dủ lòng thương đoàn con thế trần. Ban xuống ngàn hồng ân cho mọi người đầy dư phúc lành. Giúp thắng vượt gian nan giữa dòng đời luôn sống bình an.


3. Xin thương tình Mẹ ơi thuyền con giữa thế gian chơi vơi. Mưu ác thần mọi nơi, hằng bủa vây ngày đêm không rời. Bao sóng ngầm sục sôi trong biển đời làm con rã rời. Xin dắt dìu Mẹ ơi, giúp trọn đời theo Chúa mà thôi.