NÀY HỒN TÔI (Ý kinh Magnificat)
Mai Hoàng Công

ĐK. Này hồn tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Vì Ngài thương thân phận tôi tớ. Muôn đời sau đến ngàn muôn đời sau, xin chúc khen Danh Ngài.

1. Lạy Chúa, Chúa vĩ đại quyền năng, Ngài đã làm cho tôi, những việc thật cao trọng, Danh Ngài là thánh. Lượng từ ái trải qua đời nọ tới đời kia, Ngài bao bọc chở che những ai kính sợ Ngài.

2. Lạy Chúa, chính Chúa đã biểu dương, nguồn sức mạnh uy phong, tiêu diệt làm tơi bời, những phường tự đắc. Bọn quyền quý tự kiêu, Ngài hạ khỏi tòa cao, và nâng dậy ủi an những ai ở khiêm nhường.

3. Này hỡi những kẻ giàu tự kiêu, Ngài đuổi về tay không. Những người lòng thanh bần, ban đầy hồng phúc. Ngài đã nhớ lời hứa độ trì Is-ra-el, cùng tổ phụ dòng dõi Abra-ham với miêu duệ.