BÀI CA MÔNG TRIỆU
(Mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng 4)
Nguyễn Bách


ĐK: Maria, Mẹ đầy ơn phúc! Chúa đưa Mẹ về nước Thiên Đàng. Maria, Mẹ đầy ơn phúc! Mẹ lên trời, hồn xác vinh quang. Maria, Me Hằng Cứu Giúp! Hãy thương đoàn con miền nhân gian, phút lâm chung lìa đời dương thế, Mẹ đón con về chốn vinh quang.

1. Theo gương Mẹ xưa sống rất khiêm hạ: Sống một đời tìm nghe theo ý Chúa. Đường trần gian xin Mẹ giúp con đi. Hãy đưa dìu con tới nơi quê trời. (Maria...)

2. Con dâng lời tha thiết khấn xin Mẹ, Giúp con lòng thành tin nghe theo Chúa. Đời thành tâm kính thờ Chúa Ba Ngôi. Khi lìa trần xin đón con lên trời.