GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NĂM THÁNH HỒNG ÂN
26.07.2017 - 26.07.2018

TRI ÂN CẢM TẠ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

CÁNH ĐỒNG Giáo phận Qui Nhơn

Nguồn : Lm. Giuse Võ Tuấn
Hạt Trưởng Hạt Bồng Sơn-Giáo Phận Qui Nhơn