Viết cho con gái Thùy Phương ngày con chuẩn bị nhập dòng
Mái Tóc và sự từ bỏ Bài Viết: Hồng Bính
Thể Hiện:Lê Anh
Mix Nhạc: Sỹ Hiền