CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN / A
Bài đọc 1 : ( 2V 4:8-11,14-16a). Bài đọc 2 : (Rm 6:3-4,8-11). Tin Mừng : ( Mt 10:37-42)
CHO ĐI NHƯNG KHÔNG THUA THIỆT
Trên đường lên Giêrusalem, có một người đến xin với Đức Giêsu: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giêsu trả lời với người ấy: “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Rồi Ngài lại nói với một người khác : “ Anh hãy theo tôi.” Nhưng người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo : “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Rồi một người khác lại nói: “ Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu trả lời: “ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” ( Lc 9: 57-62)
Vương Tôn được bổ làm Thứ sử tức là chức quan cai trị một châu -châu Ích. Quan Thứ sử trước ở đấy là Vương Dương, lúc đi kinh lược trong hàng châu, qua một con đường núi rất cheo leo, than rằng : “Thân ta là thân của cha mẹ ta. Ta nỡ nào xông pha vào những nơi nguy hiểm này.” Bèn quay lại, không đi, rồi cáo bệnh về nhà.
Lúc Vương Tôn đến thay Vương Dương, đi tuần phòng, cũng phải qua con đường ấy, hỏi nha lại: “ Có phải con đường này là con đường quan Thứ sử trước sợ không dám đi qua phải không?” Nha lại thưa : “Phải.” Vương Tôn quát bảo xe cứ đi và nói rằng : “ Vương Dương trước là người hiếu tử. Vương Tôn đây là người trung thần.” ( Cổ Học Tinh Hoa)
Đức Giêsu xuống trần gian rao giảng Tin Mừng Cứu độ. Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Để chuẩn bị nhân sự cho việc tiếp nối công việc rao giảng Tin Mừng, Ngài đã tuyển chọn và dạy dỗ các môn đệ.
Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nêu rõ cho các môn đệ những điều kiện phải có để làm môn đệ của Ngài: Một là: Đặt tình yêu Thiên Chúa trên tình yêu nhân bản: “ Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” Hai là: Chấp nhận những khổ đau, thập giá đối với bản thân : “ Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
Như thế, để được làm môn đệ của Đức Giêsu, người môn đệ phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả đến những tình cảm thân thiết như cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè. Đức Giêsu không bảo chúng ta phải khước từ những tình cảm thân thiết đó, nhưng Ngai muốn chúng ta chúng ta đặt tình yêu Thiên Chúa trên mọi tương quan, ngay cả đến mạng sống mình. Ngài đòi hỏi những ai đi theo Ngài và làm môn đệ của Ngài thì phải dám hy sinh tất cả cho Ngài để chứng tỏ tình yêu tuyệt đối đối với Ngài và để minh chứng Ngài thật là Thiên Chúa tình yêu. Và khi hy sinh như thế, họ tìm được sự sống: Ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” Mọi sự, mọi người và nhất là sự sống là của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài có quyền đòi chúng ta phải dâng lại tất cả cho Ngài.
Chúa đặt vị trí của các môn đệ ngang với mình: “ Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai thầy.” “ Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.” Khi ông Phêrô lên tiếng thưa : “Thầy coi, phần chúng con đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “ Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ,ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời ở đời sau.”( Mc 10:28-30)
Ít người trong chúng ta có cơ hội để làm những công việc lớn. Nhưng những cơ hội nhỏ như cho một chén nước lã thì nhiều!
Hoàng Trung