Kiến thì chăm chỉ trung thành
Siêng năng làm việc chẳng ganh không bì
Con người hơn kiến điều chi
Trung thành chẳng có gan lì cũng thua
¤
Thường hay nịnh nọt theo hùa
Gian manh đồng lõa a dua hại người
To con tốt xác giỏi lười
Ác tâm thất đức nhạo cười thế gian
¤
Kiến lì chẳng sợ nguy nan
Hy sinh dù chết chẳng than buồn phiền
Oai phong hùng dũng trung kiên
Bảo toàn kiến chúa bình yên an lành
¤
Kiến thì bền bỉ khôn lanh
Chân thành đoàn kết gian manh không hề
Siêng năng gan dạ khỏi chê
Một lòng đoàn kết sát kề bên nhau
¤
Con người hám lợi tham giàu
Giết người cướp của chẳng đau buồn gì
Nhân tâm độc ác man di
Thua loài kiến nhỏ li ti tuyệt vời
¤
Lê Danh Dương
18.06.2017