02/1 CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
Is 60,1-6 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12

Phúc Âm: Mt 2, 1-12

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật:
vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
DÂNG “VÀNG, NHỦ HƯƠNG, MỘC DƯỢC”…

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”.

Bằng dấu chỉ là một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời Belem, vùng đất Giu-đa bé nhỏ, Thiên Chúa đã báo cho nhân loại biết có một Con Người Vĩ Đại đã ra đời: ấy là Con Thiên Chúa làm người, Đấng Cứu Độ trần gian. Các Đạo Sĩ từ Phương Đông xa xôi, nhìn thấy ánh sao lạ, đã tìm đến thờ lạy Con Thiên Chúa.

Trước đây, lễ này gọi là lễ Ba Vua. Có cụ nói: gọi là lễ Ba Vua vì có Ba Vua đến thờ lạy Chúa Giê-su là Vua Muôn Vua, Vua Cả Đất Trời. Có cụ còn giải thích rõ hơn: Mọi vua chúa, mọi quyền lực trần gian, mọi dân tộc đều phải đến sấp mình thờ lạy Hài Nhi Giê-su, vì Người là Vua. Uy quyền và tình thương của Người bao trùm cả và thiên hạ trên toàn cõi đất!

Với tên gọi Lễ Ba Vua hay Lễ Hiển Linh, thì Phụng Vụ Giáo Hội cũng muốn cho mọi người biết rằng: Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn người, Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người. Như Thánh Phao-lô nói: “Nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô”.

Bổn phận của mỗi chúng ta, mỗi gia đình là đón nhận, tin cậy mến, và suy tôn Chúa Giê-su là Vua cõi lòng mình, Vua của gia đình mình. Và khi đã tôn vinh Chúa Giê-su là Vua, thì hãy đặt vận mạng cuộc đời mình và gia đình mình trong tay uy quyền và tình thương của Người. Như thế là chúng ta đã dâng cho Hài Nhi Giê-su “vàng, nhủ hương, mộc dược” của gia đình mình vậy. Bởi, Lời Thánh Vịnh 39 rằng: “Chúa không đòi hy lễ. Chúa chỉ muốn tấm thân con. Này con xin đến để thực thi ý Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đặt trọn niềm tin cậy mến nơi Chúa Giê-su, và dâng cho Người tất cả an vui, thành công, sầu buồn, thất bại, và cả những lỗi lầm thiếu sót, để uy quyền và tình thương của Chúa hiển linh nơi gia gia đình nhỏ bé này. Amen.

PM Cao Huy Hoàng